Garantie en Service

Uiteraard krijgt u op alle producten die u aanschaft bij StrayShop garantie. Deze wordt verleend door de fabrikant of importeur zelf. In geval van een probleem kunt u rechtstreeks met de fabrikant of importeur contact opnemen (dit is de snelste manier) of het geval melden bij StrayShop .
Wanneer u het bij StrayShop wilt melden kunt u mailen naar service@strayshop.com met in het onderwerp van de mail het ordernummer of factuurnummer en wij staan dan graag klaar voor u.
Gelieve verder in uw mail het het merk, type, serienummer en de klacht vermelden. Bijlages (maximaal 3) zoals foto's niet groter dan 150 kb per stuk.

U dient te allen tijde de originele factuur van StrayShop te bewaren.

Artikel 1 Garantie

1.1 StrayShop garandeert dat de producten vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.
1.2 De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van een product welke door StrayShop is geleverd.
1.3 De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 5.1.
1.4 De garantie is niet overdraagbaar.
1.5 De door StrayShop op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de verkoper aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 Garantieperiode

2.1 Producten van StrayShop worden gegarandeerd op constructie- en/of materiaalfouten, de exacte garantieperiode staat vermeld op uw factuur welke tevens dient als garantiebewijs.
2.2 Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.

Artikel 3 Garantie-uitsluitingen

3.1. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
- Als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt. 
- Professioneel gebruik: Alle artikelen zijn uitsluitend geschikt voor NIET professioneel/zakelijk gebruik
- Als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de fabrikant zijn verricht
- Beschadigingen, breuk, slijtage.
- Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van het product en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is
- Als het product niet conform het serviceboekje onderhouden;
- Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;
- Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van het betreffende product of zijn onjuist gemonteerd;

Artikel 4 Garantie-onderdelen

4.1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door StrayShop is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van StrayShop worden gerepareerd dan wel worden vergoed. Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de eigenaar.
4.2. Kosten van transport van het product van en naar StrayShop komen voor rekening van de eigenaar.
4.3 Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt StrayShop voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Artikel 5 Indienen van claim

5.1. Claims onder deze garantie dienen ter inspectie te worden ingediend. Gelijktijdig dient het bewijs van aankoop te worden overhandigd. Deze claim dient ten allen tijde per mail worden ingediend met vermelding van uw naw gegevens, telefoonnummer, factuurnummer en eventueel serienummer van apparaat.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Een door StrayShop gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat StrayShop ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade.
De aansprakelijkheid van StrayShop strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van StrayShop voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voorzover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

Retourprocedure voor defecten en niet-complete zendingen

1. Wat moet ik doen?

U meldt het defecte of niet complete product aan bij de supportafdeling van StrayShop . Dit kunt u doen door middel van een e-mail aan service@strayshop.com. N.B. Een aantal fabrikanten levert zelf retourservice en garantieafhandeling, waarvoor u direct met hen contact kunt opnemen.

2. Wat is de volgende stap?

Na ontvangst van uw e-mail nemen wij uw aanvraag in behandeling. Wij streven er naar om u uiterlijk de volgende werkdag een antwoord te mailen met het retourneringsadres. Vervolgens kunt u het product terugsturen. Dit dient binnen 14 dagen te gebeuren.

3. Waar moet ik aan denken bij het terugsturen?

Het is heel belangrijk dat u het product compleet, in de originele verpakking terugstuurt. Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport. Tenzij anders vermeld, dient een afgedrukte kopie van de orderbevestiging (via e-mail door StrayShop naar u gestuurd) te zijn bijgevoegd. Verder dient de email-correspondentie betreffende het retour duidelijk te zijn bijgesloten. Producten zonder worden niet in behandeling genomen!

De producten moeten worden teruggestuurd naar:
StrayShop
Nijverheidstraat 75
6681LN Bemmel
Netherlands

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, vervalt de garantie. Indien het product onzorgvuldig is verpakt kunnen kosten voor herverpakking en reparatie worden doorberekend. Indien de fout aan onze kant ligt (niet compleet artikel of niet werkend), worden de verzendkosten volledig aan u vergoed. In overige gevallen zijn de kosten voor verzending naar ons magazijn, voor uw rekening. U bent dan zelf verantwoordelijk voor eventuele schade of vermissing tijdens transport naar ons magazijn. Dit kan niet worden verhaald op onze transportverzekering.

4. Wat gebeurt er als ik het product heb teruggestuurd?

Na ontvangst van een door u verzonden product sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. Wij behouden ons het recht voor alle aangeboden producten te laten controleren om te bepalen of de klacht-/storingsmelding terecht is. Indien de opgegeven klacht/storing niet wordt geconstateerd, wordt het product teruggestuurd en eventuele kosten voor herzending doorberekend.

5. En hoe lang moet ik dan wachten?

Dat hangt af van de situatie. Er zijn 3 varianten:

5.1. Bij ontvangst blijken de artikelen niet te werken.

Hiervoor komen producten in aanmerking die binnen 3 weken na onze factuurdatum defect zijn en waarvoor de fabrikant een regeling kent. Deze zogenaamde "DOA-regeling" (Dead On Arrival) houdt in dat bij binnenkomst van het geretourneerde product wordt vastgesteld of het product terecht als DOA is gemeld. Bij acceptatie wordt direct een nieuw product gestuurd. Mocht het product echter niet in aanmerking komen voor deze regeling, wordt automatisch de normale garantieprocedure van kracht. Dit geldt ook voor producten waarvoor de fabrikant geen DOA-regeling kent. Let op! Indien u een nieuw product besteld voordat het defecte product als DOA is geaccepteerd doet u dit op eigen risico.

5.2. De artikelen vertonen defecten binnen de garantieperiode

Wij hanteren voor al onze producten de fabrieksgarantie vanaf het tijdstip van onze aflevering. Binnen deze periode nemen wij de kosten van de onderdelen op ons. Geretourneerde producten worden door de fabrikant gerepareerd. Bepaalde defecte producten worden direct omgeruild, zonder dat wij kosten in rekening brengen. De doorlooptijd bedraagt 3 weken, te berekenen vanaf de dag dat wij het product van u in ontvangst hebben genomen.

5.3 De artikelen vertonen defecten buiten de garantieperiode

Deze afhandeling geldt voor producten die buiten de garantietermijn van de fabrikant vallen, niet bij ons aangekocht zijn of buiten garantie vallen wegens onzorgvuldig gebruik of onzorgvuldige verpakking voor transport naar ons. Vooraf worden alle kosten door middel van een schriftelijke prijsopgave voor akkoord aan u voorgelegd. Bij het niet akkoord gaan van de prijsopgave worden onderzoekskosten ad. € 35,- doorberekend, eventueel vermeerderd met de kosten die door derde partijen aan ons worden berekend. Ook hier bedraagt de doorlooptijd 3 weken, te berekenen vanaf de dag dat wij het product van u in ontvangst hebben genomen.

Google Reviews

Snelle levering en product ( tafeltennis tafel ) ook in top conditie. Echte kwaliteit voor een nette eerlijke prijs. Zeker een aanrader deze shop. Ook een melding over garantie is geen probleem. Ze zullen het voor je oplossen.

Bart Butink
Bart Butink - 23 May 2022

Laatst een mooie cable crossover gekocht via Bol.com, werkt goed! Een probleem met de kabel was ook zo verholpen door het toezenden van een nieuw onderdeel! Alleen de communicatie kan net wat beter, dat is dan ook het enige! Kortom een goede en betrouwbare leverancier!

Ruben van der wind
Ruben van der wind - 11 Apr 2022

Webshop met duidelijke (en kloppende!) omschrijving welke levert volgens afspraak.Het is dat ik niet vaker een pooltafel nodig heb, anders zou ik 'm zo weer hier bestellen.

Dennis Kuis
Dennis Kuis - 11 Apr 2022

Super tevreden met StrayShop!!! Dikke 5 van 5 sterren. Verleden jaar na heel veel goede voorlichting en meedenken een Dione Cross Cable Pulley gekocht. Heb er nu een half jaar met volle tevredenheid mee getrained met 8x 10kg en kleinere Dione platen.Deze week een nieuwe Dione Barbell gekocht, omdat mijn huidige barbell niet genoeg gewicht meer kan dragen. Wederom uitstekende voorlichting voor aanschaf. Dinsdagmiddag gekocht en vandaag al binnen. Echt SUPER!

Cindy Arends
Cindy Arends - 03 Mar 2022